Dostępność

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-sypniewo.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-19

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 

  • niektóre elementy na stronach mają zbyt niski kontrast,
  • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

 

Powody wyłączenia:

  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła Podstawowa w Sypniewie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia - 2020-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kiestrzyn, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 662 254 593. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

 

 Dostępność architektoniczna

89-422 Sypniewo

Szkolna 1

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Do szkoły można wejść z trzech stron: po schodach od ul. 29 Stycznia, od strony boiska wejście zachodnie (kilkustopniowe schody w pomieszczeniu) i dwa wejścia od boiska - strona północna do tzw. łącznika. Jedno z wejść do łącznika jest dodatkowo wyposażone w podjazd dla niepełnosprawnych, a przy drugim nie ma różnicy poziomów. Pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły korzystają z wejść do budynku głównego. Uczniowie, w zależności od zajęć.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 

W głównym budynku szkoły istnieją dwie kondygnacje: parter, na który prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych oraz piętro. Nie ma windy. Piętro jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Natomiast parter jest połączony z korytarzem prowadzącym do tzw. łącznika. Pomieszczenia w tej części szkoły (sale lekcyjne, toaleta, szatnia) są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Łącznik prowadzi do sali gimnastycznej dostępnej dla każdego. Przez łącznik osoba poruszająca się na wózku może swobodnie dotrzeć do sekretariatu w budynku głównym.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Jedno z wejść do szkoły wyposażone jest dodatkowo w pochylnię z kostki brukowej. Poza tym placówka nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce takie jest w ujęte w planie do wykonania na rok 2021.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Przedszkole

89-422 Sypniewo

29 Stycznia 26

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 

Do przedszkola prowadzą trzy wejścia od strony wschodniej. Żadne z nich nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Rodzice, pracownicy i dzieci korzystają z pierwszych dwóch wejść.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku przedszkola są dwie kondygnacje ogólnodostępne: parter oraz piętro. Zarówno wejściu na parter, jak i na piętro towarzyszą schody. Nie ma windy. Przestrzenie te są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Placówka nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie przedszkola nie wydzielono parkingu dla niepełnosprawnych.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.